Giữa kì II hóa 9

Giữa kì II hóa 9 – Trắc nghiệm

 

1.

Chất  không được đựng trong lọ thủy tinh là:

 
 
 
 

2.

Hóa chất dùng để phân biết khí metan và khí etilen là

 
 
 
 

3.

Lượng Oxi cần dùng để đốt cháy 4,48 lít khí etilen là

 
 
 
 

4.

Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

 
 
 
 

5.

Số thứ  tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:

 
 
 
 

6.

Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 13. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

 
 
 
 

7.

Tính chất vật lí của etilen là:

 
 
 
 

8.

Khi nhiệt phân muối Cacbonat, khí sinh ra là:

 
 
 
 

9.

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

 
 
 
 

10.

Phần trăm về khối lượng của Cacbon trong phân tử CH4 là:

 
 
 
 

11.

Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:

 
 
 
 

12.

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ?

 
 
 
 

Question 1 of 12