Giữa kì II hóa 9

Giữa kì II hóa 9 – Trắc nghiệm

 

1.

Chất  không được đựng trong lọ thủy tinh là:

 
 
 
 

2.

Số thứ  tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:

 
 
 
 

3.

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

 
 
 
 

4.

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ?

 
 
 
 

5.

Khi nhiệt phân muối Cacbonat, khí sinh ra là:

 
 
 
 

6.

Tính chất vật lí của etilen là:

 
 
 
 

7.

Hóa chất dùng để phân biết khí metan và khí etilen là

 
 
 
 

8.

Lượng Oxi cần dùng để đốt cháy 4,48 lít khí etilen là

 
 
 
 

9.

Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:

 
 
 
 

10.

Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 13. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

 
 
 
 

11.

Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

 
 
 
 

12.

Phần trăm về khối lượng của Cacbon trong phân tử CH4 là:

 
 
 
 

Question 1 of 12