Giữa kì II hóa 9 – Trắc nghiệm

 

1.

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ?

 
 
 
 

2.

Chất  không được đựng trong lọ thủy tinh là:

 
 
 
 

3.

Hóa chất dùng để phân biết khí metan và khí etilen là

 
 
 
 

4.

Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 13. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

 
 
 
 

5.

Tính chất vật lí của etilen là:

 
 
 
 

6.

Lượng Oxi cần dùng để đốt cháy 4,48 lít khí etilen là

 
 
 
 

7.

Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

 
 
 
 

8.

Khi nhiệt phân muối Cacbonat, khí sinh ra là:

 
 
 
 

9.

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

 
 
 
 

10.

Số thứ  tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:

 
 
 
 

11.

Phần trăm về khối lượng của Cacbon trong phân tử CH4 là:

 
 
 
 

12.

Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:

 
 
 
 

Question 1 of 12