Một số câu hỏi trắc nghiệm giữa kì hóa 8

1.

Dãy phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng thế ?

  1. 2H2       +     O2    →  2H2O                            
  2.  2KClO3      →    2KCl     +   3O2
  3. Fe2O3   +     3H2  →  2Fe    +  3H2O               
  4. Zn     +    2HCl     →    ZnCl2    +   H2
  5.  Fe    +   CuSO4     →  FeSO4   +  Cu             
  6. HCl  +  NaOH     →   NaCl     +  H2
 
 
 
 

2.

Muối Ca3(PO4)2  có tên gọi là :

 
 
 
 

3.

Quỳ tím sẽ có màu gì khi dùng để thử dung dịch trong ống nghiệm chứa 0,1 mol HCl với 0,1 mol  NaOH

 
 
 
 

4.

Nước là hợp chất tạo bởi hai loại nguyên tố

 
 
 
 

5.

CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím

 
 
 
 

6.

Khi đốt cháy hỗn hợp H2 và O2 à Hỗn hợp sẽ nổ mạnh nhất nếu ta trộn

 
 
 
 

7.

Hóa chất dùng để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm là :

 
 
 
 

8.

Cho 2,3 g Na tác dụng với nước, ta thu được khí H2 ở đktc có thể tích là :

 
 
 
 

9.

Nhận biết lọ chứa khí H2 ta dùng

 
 
 
 

10.

Khí nào có thể được chọn để bơm vào bong bóng dùng để thả trong các dịp lễ hội

 
 
 
 
 
 

11.

Dãy CTHH của các chất sau gồm toàn oxit có khả năng tác dụng trực tiếp với nước ở nhiệt độ thường tạo ra các bazơ tương ứng :

 
 
 
 

12.

Cho 0,1 mol HCl tác dụng với 0,2 mol NaOH. Sản phẩm tạo thành sau phản ứng là

 
 
 
 

Question 1 of 12