Kiểm Tra 15 phút hóa 8 học kì 2 – lần 1 – Các bạn thử sức với 10 câu này nhé.

1.

Có 3 oxit sau: MgO, SO3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau đây?

 

 
 
 
 

2.

Sự oxi hoá chậm là:

 
 
 
 

3.

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất:

 
 
 
 

4.

Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit là 7:20. Công thức của oxit là:

 
 
 
 

5.

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp:

 

 
 
 
 

6.

Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu được là:

 
 
 
 

7.

Cho 6,5g Zn vào bình đựng nước dung dịch chứa 0,25 mol HCl. Thể tích khí H2 (đktc) thu được là:

 
 
 
 

8.

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí  là nhờ dựa vào tính chất:

 
 
 
 

9.

Số gam KMnO­4 cần dùng để đièu chế được 2,24 lít  khí oxi (đktc) là:

 
 
 
 

10.

Cho các oxit có công thức hoá học sau:

CO2, CO, Mn2O7, SiO2 MnO2, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Fe2O3

Các oxit axit được sắp xếp như sau:

 
 
 
 

Question 1 of 10