Kiểm tra hóa 9 lần 1 Học kì 2 – nào bắt dầu với 10 câu hỏi sau nhé

Hãy trả lời 10 câu hỏi dưới đây các bạn nhé!

1.

Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau:

CH4  + O2 → CO2 + H2O

Tổng hệ số trong phương trình hoá học là:

 
 
 
 

2.

Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với

 
 
 
 

3.

Trong phân tử metan có

 
 
 
 

4.

Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo ?

 
 
 
 

5.

Phản ứng đặc trưng của metan là

 
 
 
 

6.

Phản ứng biểu diễn đúng giữa metan và clo là

 
 
 
 

7.

Khi đốt cháy khí metan bằng khí oxi thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi nào dưới đây để được hỗn hợp nổ ?

 
 
 
 

8.

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là

 
 
 
 

9.

Hợp chất hữu cơ không có khả năng tham gia phản ứng cộng là

 
 
 
 

10.

Tính chất vật lí cơ bản của metan là

 
 
 
 

Question 1 of 10